Najbliższe wydarzenia:
24.09.2017 - Moto-Park Ułęż
21.10.2017 - Tor Łódź

REGULAMIN TRENINGÓW RACE DAY


Race Day - Regulamin

WSTĘP
Impreza "Race Day" zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Przebieg i Cel Imprez
Race Day to impreza otwarta dla spełniających wymagania niniejszego Regulaminu. Podczas imprezy, uczestnicy kolejno będą wpuszczani na trasę, w celu przejechania pętli toru. Uczestnicy będą wpuszczani na 10 minutowe sesje. Celem imprez jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem przez uczestników oraz popularyzacja sportów samochodowych.

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Impreza odbędzie się na terenie Moto Park Ułęż, Tor Łódź, Warszawa Bemowo oraz tor gokartowy Pole Position.
1.2 Organizatorem imprezy jest "Pro Rally School", Kontakt z organizatorem odbywa się drogą mailową pod adresem info@prorallyschool.pl,  
       lub za pośrednictwem telefonii pod numerami 730 940 840 lub 889152397

1.3 Charakterystyka
       Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Impreza jest wyłącznie treningiem i nie
       posiada statusu zawodów. Podczas sesji samochody będą wypuszczane w bezpiecznych odstępach. Czas jednej tury to 10 minut.

2. ZGŁOSZENIA
2.1  Zgłoszenia odbywają się za pomocą zapisów na stronie internetowej http://www.prorallyschool.pl/#!rejestracja/c54v.
       Zgłoszenie musi zostać podpisane w dniu imprezy, przez kierowcę i pilota (jeśli obecny), podczas odbioru dokumentów. Podpis świadczy o        zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
2.2 Ostateczny termin zgłoszeń wyznacza się na dzień poprzedzający imprezę do godziny 22.00, lub w przypadku zamknięcia listy. W  
       momencie zamknięcia listy, organizator poinformuje o braku możliwości dalszych zgłoszeń.
2.3 Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
2.4 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.
2.5 Maksymalna ilość zgłoszeń zależna jest od typu imprezy
2.6 Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia, bez podania przyczyny.

2.7 Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po spełnieniu dwóch warunków: wysłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu  
       wpisowego na konto: 59 1140 2004 0000 3602 7665 2901 lub wysłaniu potwierdzenia przelewu.

3. ZAŁOGA
3.1 Załogę stanowi kierowca i pilot. Pilot jest opcjonalny. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy w myśl przepisów prawa RP lub licencję          zawodnika PZM wraz z pisemną zgodą prawnego opiekuna.

4. POJAZY DOPUSZCZONE
4.1 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych,  
       tj.: do udziału dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie  
       podwozia samochodu osobowego. Wyjątkiem jest samochód z ważną książką samochodu sportowego.
4.2 Zakazuje się stosowania opon kolcowanych.
4.3 Na obiekcie Tor Łódź zostaną dopuszczone wyłącznie samochody, których układ wydechowy nie przekracza 98 dB. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia dla samochodu, który nie spełnia tej normy. Organiztor ma prawo w każdym momencie trwania imprezy dokonać pomiaru oraz wykluczyć samochód w stosunku do, którego ma wątpliwości.

5. UBEZPIECZENIE
5.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.
5.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych  
       przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
6.1 Przez podpisanie zgłoszenia uczestnik zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom regulaminu oraz poleceniom i  
       instrukcjom wydanym przez kierownictwo imprezy , zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu.
6.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z imprezy uczestnik zobowiązany jest do:
       - wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w imprezie
       - wniesienia opłaty wpisowego
       - obecności na odprawie uczestników
       - umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez lewą tylna szybę.
       - jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku ochronnym podczas odbywania treningu
       - sportowego zachowania się podczas trwania imprezy

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7       Dokumenty, które należy okazać przy odbiorze dokumentów:
       - prawo jazdy kierowcy;
       - ubezpieczenia OC i NNW;
       - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi;

8. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TORZE
8.1 Obowiązuje zakaz jazdy pod prąd trasy.
8.2 Obowiązuje zakaz ścigania. Wyprzedzanie może nastąpić tylko w momencie, kiedy samochód wyprzedzany włączy kierunkowskaz i zjedzie        do krawędzi toru.
8.3 Pojazd wyprzedzany, zobowiązany jest do użycia kierunkowskazu, tak aby uczestnik wyprzedzający został poinformowany, że został      
       dostrzeżony.
8.4 Obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania się do flag.
       Flaga zielona – tor jest wolny od przeszkód, uczestnik może bezpiecznie wjechać na tor.
       Flaga czerwona - Pokazywana jest gdy zachodzi konieczność przerwania treningu lub wyścigu. Wszyscy kierowcy muszą natychmiast      
       zwolnić i udać się do depot (lub miejsca wskazanego przez sędziów), muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności.    
       Wyprzedzanie jest zabronione.
       Flaga zółta - Jest to sygnał niebezpieczeństwa na torze. Zabrania się wyprzedzania podczas żółtej flagi pod rygorem wykluczenia z imprezy.
       Flaga czarna - Jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do depot i udać się do organizatora w  
       celu wyjaśnień.
       Flaga niebieska - Ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi, który przygotowuje się do wyprzedzania.
       Flaga szachownica - Pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu.
8.5 Zakazuje się jazd po torze, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.6 Zakazuje się jazd driftingowych po torze.
8.7 Przy zjeździe z toru obowiązuje ograniczenie do 40 km/h. W DEPO limit prędkości wynosi 20 km/h
8.8 Zakazuje się jazd testowych w parku maszyn

9. KARY
Przewiduje się następujące kary:
- Samochód niespełniający regulaminu: niedopuszczenie do startu
- Odbycie próby w niezapiętych pasach, lub bez kasku: wykluczenie
- Niestosowanie się do flag: wykluczenie
- Niesportowe zachowanie: wykluczenie
- Niestosowanie się do poleceń organizatora: wykluczenie
- Potrącenie słupka: obowiązkowy przejazd przez depo STOP and GO.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz      
         komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.